عکس و فیلم اوکراین

‌‌دکتر بهادر باقری

عکس و فیلم اروگوئه

‌‌‌‌‌‌ دکتر بهادر باقری

عکس و فیلم اسپانیا

‌‌‌‌  دکتر محمد پارسا نسب

عکس و فیلم چین

‌‌‌‌‌دکتر حسن ذوالفقاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دکتر...

عکس و فیلم ارمنستان

دکتر ملک محمدی