تصاویر اروگوئه

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۵
کوشش‌های دکتر بهادر باقری در خصوص آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور اروگوئه-۱
کوشش‌های دکتر بهادر باقری در خصوص آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور اروگوئه-۲
کوشش‌های دکتر بهادر باقری در خصوص آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور اروگوئه-۳
کوشش‌های دکتر بهادر باقری در خصوص آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور اروگوئه-۴
کوشش‌های دکتر بهادر باقری در خصوص آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور اروگوئه-۵