تصاویر کلمبیا

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۶
آلبوم تصاویر کوشش‌های دکتر بهادر باقری در خصوص آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور کلمبیا-۲
آلبوم تصاویر کوشش‌های دکتر بهادر باقری در خصوص آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور کلمبیا-۳
آلبوم تصاویر کوشش‌های دکتر بهادر باقری در خصوص آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور کلمبیا-۴
آلبوم تصاویر کوشش‌های دکتر پارسا نسب در خصوص آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور کلمبیا-۱
آلبوم تصاویر کوشش‌های دکتر پارسا نسب در خصوص آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور کلمبیا-۲
آلبوم تصاویر کوشش‌های دکتر بهادر باقری در خصوص آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در کشور کلمبیا-۱