دکتر بهادر باقری - اروگوئه

۲۱ دی ۱۳۹۸ ۴۵
پیام دوستی و همدلی تکوابه دانشجوی فارسی آموز در دانشگاه رپوبلیکای اروگوئه به مردم ایران.