برگزاری کنفرانس"ادبیات و تصویر: درآمدی بر مطالعه ی خلاق"

تعداد بازدید:۱۴۶۰
نهم ژوئن /نوزدهم خرداد در دانشگاه استراسبورگ فرانسه کنفرانسی با عنوان "ادبیات و تصویر: درآمدی بر مطالعه ی خلاق" برگزار شد. این همایش که در سالن میشای این دانشگاه تشکیل شد از سوی گروه مطالعات ایرانی و با حمایت گروه ژئوی دانشکده ی زبان ها و فرهنگ های خارجی این دانشگاه سامان یافته بود.
برگزاری  کنفرانس"ادبیات و تصویر: درآمدی بر مطالعه ی خلاق"

همایش در سه بخش ارائه شد. در بخش نخست که "تصویر، ادبیات و سینما" نام داشت شامل این سخن رانی ها بود: فیونا هوستی دانشجوی دکتری ادبیات تطبیقی دانشگاه استراسبورگ با عنوان "گفت و گوی شاعرانه ی تصویر در سینمای پرتقال بین شعر فرناند و پسوا و سینمای سزار مونتیرو" / فریده شهریاری دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد تهران با عنوان "استعاره ی سینمایی: تصویر زنان ایران و عرب در جنگ" / گرگوری کوست دکتری ادبیات اسپانیایی از دانشگاه رنسانس با عنوان "جهان-تصویر در نوشته های پیشرو اسپانیا در میانه ی سال های ۱۹۲۶-۱۹۳۴" / اورلیا گورنی دکتری ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوربن با عنوان "تصویر در اقتباس های سینمایی از آثاری از مارگریت دوراس" در بخش دوم که به تصویر و شعر اختصاص داشت سخنرانی ها عبارت بود از: چو فن دکتر ادبیات تطبیقی از دانشگاه پل والری با عنوان " تصویر شعر چین دوران سلسله تانگ بین شاعران مکتب پارناس " / بنت الهدی نخعی دکتری ترجمه پژوهی از سوربن با عنوان "تحلیل مفهوم تصاویر زنانه از خلال استعاره در رباعیات خیام در ترجمه های انگلیسی و فرانسه قرن نوزدهم و بیستم" / حمیده لطفی نیا دکتر ادبیات تطبیقی و مدرس گروه مطالعات ایرانی دانشگاه استراسبورگ با عنوان "تصویر تازه ای از استعاره در ادب معاصر ایران " / حمیدرضا توکلی دکتر زبان و ادبیات فارسی و استاد اعزامی وزارت علوم به گروه مطالعات ایرانی با عنوان "مولانا و آشنایی زدایی از چارچوب زیباشناسی تصویر" / در بخش سوم که "تصویر، ادبیات و اکفزسز (تصویرسازی متن ادبی) " نام گرفته بود چهار سخنرانی گنجانده شده بود: آلیس بمباردیه پژوهشگر مرکز تحقیقاتی کادیس پاریس با عنوان "خروس جنگی مجله ای در پیوند با شعر و نقاشی ایران در سال های ۱۹۴۰-۱۹۵۰" / فاطمه ماهوان دکتر ادبیات فارسی ازدانشگاه فردوسی مشهد با عنوان " تصویر فردوسی در نگاره های شاهنامه " / نادر نصیری مقدم دکتر تاریخ و فرهنگ ایران و مدیر گروه مطالعات ایرانی دانشگاه استراسبورگ با عنوان " نشان های قدرت الهی در مینیاتور و ادب پارسی " / و در پایان فیلیپ رشار استاد انسان شناسی دانشگاه استراسبورگ جمع بندی نهایی این همایش یک روزه را گزارش کرد. این همایش که به زبان های فرانسه و انگلیسی ارائه شد مورد استقبال دانشجویان استادان و پژوهشگران ملل گوناگون قرار گرفت


( ۶ )