بزرگداشت یادروز سعدی در دانشگاه ملی تاراس شفچنکو اکراین

بزرگداشت یادروز سعدی در دانشگاه ملی تاراس شفچنکو اکراین

تعداد بازدید:۴۷۵
روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر ۲ ماه مه ۲۰۱۷ یادروز سعدی با حضور استادان و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزارشد.
بزرگداشت یادروز سعدی در دانشگاه ملی تاراس شفچنکو اکراین

روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر ۲ ماه مه ۲۰۱۷ یادروز سعدی با حضور استادان و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزارشد. در این مراسم خانم پروفسور تاتیانا مالنکا در بارۀ تأثیر سعدی بر ادبیات اروپا به ویژه بر ادبیات فرانسه سخن گفت. خانم سوسن جبری استاد اعزامی در بارۀ ویژگی های زبانی و سبک ادبی سعدی سخن گفتند. چند تن از دانشجویان سال چهارم حکایاتی از گلستان سعدی را نقل کردند. خانم آناستازیا کاتایوا در بارۀ زندگی سعدی مطالبی گفتند و خانم اولیانا نیکولوا غزلی از سعدی قرائت کردند.

کلید واژه ها: روز سعدی اکراین