پنجمین جلسه کارگروه آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی برگزار شد.

تعداد بازدید:۶۹۷
پنجمین جلسه کارگروه آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی برگزار شد.

پنجمین جلسه کارگروه آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی وزارت علوم با حضور برخی از اعضاء برگزار شد.

کلید واژه ها: دکتر بهادر باقری دکتر زهرا استادزاده زبان فارسی آموزش زبان فارسی زبان و ادبیات فارسی خانه فرهنگ و هنر زبان و ادبیات فارسی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی وزارت علوم آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی