چهارمین نشست تخصصی حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی برگزار شد.

تعداد بازدید:۸۳۸
چهارمین نشست تخصصی با عنوان "حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی خارج از کشور" درباره وضعیت زبان فارسی در سنگال روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸در وزارت علوم برگزار شد.
چهارمین نشست تخصصی حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی برگزار شد.

چهارمین نشست تخصصی با عنوان "حلقه مشاوران معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه های خارج از کشور" درباره وضعیت زبان فارسی در سنگال، روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در وزارت علوم برگزار شد.
در این نشست که با حضور آقای دکتر بهادر باقری (معاون گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی) و سرکار خانم دکتر زهرا استادزاده (رئیس گروه و عضو هیات علمی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی) برگزار شد، جناب آقای استاد سنایی (استاد اعزامی به سنگال) به بیان تجربیات ارزنده خود و ارئه راهکارهای علمی و تجربی برای گسترش و بهبود وضعیت زبان فارسی در سنگال و قاره آفریقا پرداخت.

کلید واژه ها: معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دکتر بهادر باقری دکتر زهرا استادزاده خانه فرهنگ و هنر زبان و ادبیات فارسی زبان فارسی آموزش زبان فارسی زبان و ادبیات فارسی