فراخوان جذب پژوهشگر

تعداد بازدید:۵۰۲
فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری و اعطای پژوهانه های ویژه ی کرسی پژوهشی حافظ در مرکز حافظ شناسی
فراخوان جذب پژوهشگر

کرسی پژوهشی حافظ در مرکز حافظ شناسی در قالب دو برنامه ی علمی، پژوهشگر جذب می‌کند:

۱. دوره ی پسادکتری

از سال ۱۳۹۶ دوره های پسادکتری در مرکز حافظ شناسی دایر شده است. این مرکز برای ارائه ی مشاوره و اجرای
طرح های پژوهشی مشترک با موضوع حافظ و نیز جذب و تبادل پژوهشگر پسادکتری با مراکز معتبر علمی و
دانشگاهی سراسر دنیا آماده ی همکاری است. متقاضیان می‌توانند طرح های پیشنهادی خود را به منظور بررسی و
ارزیابی به نشانی ایمیل مرکز حافظ شناسی ارساال کنند. همچنین دانش آموختگان دوره ی دکتری در رشته‌ها و
گرایش‌های مرتبط با حافظ از دانشگاه‌های معتبر داخلی یا خارجی، می‌توانند از این امکان بهره مند گردند. متقاضیان
محترم برای آگاهی از شرایط استفاده از دوره ی تخصصی پسادکتری در مرکز حافظ شناسی و کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به
"شیوه نامه‌ی حمایت از دوره های پسادکتری" مراجعه نمایند. پژوهش گران واجد شرایط لازم است
درخواست مکتوب و کارنامه‌ی آموزشی پژوهشی خود را به نشانی ایمیل مرکز حافظ شناسی ارسال کنند تا در صورت
موافقت استاد کرسی و پس از تصویب در شورای پژوهشی، به مصاحبه دعوت شوند.

۲. پژوهانه‌های ویژه

پژوهانه یا گرنت پژوهشی، تخصیص اعتباری ویژه برای فعالیت‌های علمی پژوهشگران ممتاز و مستعد و توسعه
کیفی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی است. کرسی پژوهشی حافظ در مرکز حافظ شناسی از سال ۱۳۹۸ موفق شده
است برای اعطای دو پژوهانه ی علمی (پژوهانه ی دکتر زهرا طاهری و مهندس پدرام بزرگ) تأمین اعتبار کند.
دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری یا پژوهشگران و هنرمندان واجد شرایط، با ارائه ی طرح پژوهشی
و پس از تصویب در شورای علمی مرکز حافظ شناسی می‌توانند از دوره‌های شش ماهه یا یک ساله‌ی این پژوهانه‌ها
بهره همند شوند. پذیرفته شدگان پسادکتری و نیز برندگان پژوهانه‌های مرکز حافظ شناسی، لازم است ۲۴ ساعت در
هفته در بخش پژوهش مرکز حافظ شناسی حضور و فعالیت داشته باشند.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسى حافظ شناسی شیراز فراخوان پژوهشگر


( ۱ )