اولین جلسه آزاد شرح مثنوی در ترکیه برگزار شد.

تعداد بازدید:۵۴۱
اولین جلسه آزاد شرح مثنوی شریف توسط دکتر داود اسپرهم، استاد اعزامی وزارت علوم، در مرکز آموزش استانبول برگزار شد.
اولین جلسه آزاد شرح مثنوی در ترکیه برگزار شد.

اولین جلسه آزاد شرح مثنوی شریف توسط دکتر داود اسپرهم، استاد اعزامی وزارت علوم، در مرکز آموزش استانبول برگزار شد.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی ترکیه دکتر داود اسپرهم شرح مثنوی