ششمین آزمون سامفا سال ۱۳۹۸ در دانشگاه کردستان برگزار شد

تعداد بازدید:۴۱۱
ششمین آزمون سامفا در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۸ در دانشگاه کردستان همزمان با سایر مراکز داخل و خارج کشور با موفقیت برگزار گردید.
ششمین آزمون سامفا سال ۱۳۹۸ در دانشگاه کردستان برگزار شد

ششمین آزمون سامفا در تاریخ ۰۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬ در دانشگاه کردستان همزمان با سایر مراکز داخل و خارج کشور با موفقیت برگزار گردید.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی سمافا آزمون سامفا دانشگاه کردستان