سلسـله نشـست‌ها و کارگاه‌های تخصصی آنلاین و بین‌المللی در دانشـگاه علامه طباطبـائی

تعداد بازدید:۴۱۶
دانشـگاه علامه طباطبـائی سلسـله نشـست‌ها و کارگاه‌های تخصصی آنلاین و بین المللی را بـا مشارکت اساتیـد و دانشـگاه های افغانسـتان، پژوهشـکده فرهنگ پژوهی دانشگاه برگزار می نماید.
سلسـله نشـست‌ها و کارگاه‌های تخصصی آنلاین و بین‌المللی در دانشـگاه علامه طباطبـائی

دانشگاه علامه طباطبایی سلسله نشست‌ها و کارگاه های تخصصی آنلاین و بین المللی را با مشارکت اساتید و دانشگاه‌های افغانستان، پژوهشکده فرهنگ پژوهی دانشگاه برگزار می‌نماید. این دانشگاه در نظر دارد سلسله کارگاه‌های بین‌المللی «آموزش نویسندگی با بهره‌گیری از درس‌نامه‌های نویسندگان بزرگ معاصر» را ازتاریخ دوشنبه ۱۲ خردادماه، به صورت هفتگی بنا به درخواست و همکاری مؤسسه میدیوتیک افغانستان برگزار نماید.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی