نشست آنلاین دانشگاه علامه با دانشگاه غالب افغانستان

تعداد بازدید:۳۶۰
در ادامه برگزاری سلسـله نشـست ها و کارگاه های تخصصی آنلاین و بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی ویژه دانشگاهیان ایران و افغانستان، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی این دانشـگاه در نظر داردکارگـاه علمی بیـن‌المللی«زبـان‌فارسـی، زبان‌دانش» را در تاریـخ ۲ تیرماه برگزار نماید.
نشست آنلاین دانشگاه علامه با دانشگاه غالب افغانستان

در ادامه برگزاری سلسله نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی آنلاین و بین المللی دانشگاه علامه طباطبایی ویژه دانشگاهیان ایران و افغانستان، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی این دانشگاه در نظر داردکارگاه علمی بین‌المللی «زبان‌فارسی، زبان‌دانش» را در تاریخ ۲ تیرماه برگزار نماید.

کلید واژه ها: مرکز همکاری های علمی بین المللی معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی زبان فارسی ادبیات فارسی ایران شناسی