اخبار - آرشیو

برگزاری همایش روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در دانشگاه دولتی زبانشناسی و علوم انسانی ایروان

برگزاری همایش روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در دانشگاه دولتی زبانشناسی و علوم انسانی ایروان

به نقل ازدکتر ملک محمدی، استاد اعزامی وزارت به ارمنستان:مورخ ۳۱ شهریور ماه سال جاری پس از انجام هماهنگی ها و اقدامات لازم، همایش روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در دانشگاه دولتی زبانشناسی ...

ادامه مطلب

استادان اعزامی زبان وادبیات فارسی جدید معاونت گسترش زبان فارسی به اسلوواک، رومانی ولهستان

​دکتر مهدی نیک منش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراس، به عنوان استاد جدید اعزامی به اسلوواکدکتر ناصر نیکوبخت ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان استاد جدید اعزامی به رومانیدکتر علی محمدی، عضو هی...

ادامه مطلب