اخبار - آرشیو

اولین نشست کارگروه های شورای علمی و برنامه ریزی گسترش زبان فارسی درخارج از کشور برگزار شد

اولین نشست کارگروه های شورای علمی و برنامه ریزی گسترش زبان فارسی درخارج از کشور برگزار شد

در راستای توسعه گسترش زبان فارسی در خارج از کشور با عنایت به آئین نامه شورای علمی وبرنامه ریزی گسترش زبان فارسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور سه کارگروه تدوین برنامه درسی و سرفصل دروس، ک...

ادامه مطلب