اخبار - آرشیو

بزرگداشت یادروز مولانا در دانشگاه تاراس شفچنکو کشور اکراین

به مناسبت یادروز مولانا در روز چهارشنبه هفتم مهر ماه  1395 به کوشش گروه زبان و ادبیات فارسی کرسی خاورمیانه انستیتوی فیلولوژی و دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تاراس شفچنکو نشستی در مرک...

ادامه مطلب