آرشیو قدیمی - آرشیو

ملاقات آقای دکتر سالار آملی و دکتر سلیم مظهر استاد زبان فارسی دانشگاه پنجاب پاکستان
ملاقات آقای دکتر سالار آملی و دکتر سلیم مظهر استاد زبان فارسی دانشگاه پنجاب پاکستان

ملاقات آقای دکتر سالار آملی و دکتر سلیم مظهر استاد زبان فارسی دانشگاه پنجاب پاکستان

روز چهارشنبه مورخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ در محل مرکز همکاری های علمی بین المللی آقای دکتر سالار آملی و دکتر سلیم مظهر استاد زبان فارسی دانشگاه پنجاب پاکستان با حضور استادان اعزامی زبان وادبیات فارسی فعلی وزارت متبوع در کشور پاکستان آقایان دکتر شادآرام ودکتر عمرانی و هم چنین استاد اعزامی سابق وزارت آقای دکتر پدرام میرزایی ملاقات صورت گرفت.

ادامه مطلب