فراخوان - آرشیو

بازدید آقای دکتر بهادر باقری از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
بازدید آقای دکتر بهادر باقری از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید آقای دکتر بهادر باقری از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر بهادر باقری سرپرست معاونت اجرایی و گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج کشور وزارت علوم روز شنبه ۲۹ دی ماه ۹۷ از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه(مرکز فردوسی) بازدید کرد.

ادامه مطلب